Avís legal

Acceptació Aquestes Condicions Generals regulen l’accés i ús adequat de la web https://marticarrasco.cat . Aquest lloc web ha estat creat per a donar a conèixer i permetre a l’accés als usuaris d’Internet a la informació, activitats, i serveis de Martí Carrasco i de Casacuberta. L’ús d’aquesta web atribueix al visitant la condició d’usuari d’aquesta, la qual cosa implica l’acceptació sense reserves de les presents Condicions.

Finalitat Els materials continguts en aquesta web es faciliten exclusivament amb finalitats informatius. La visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la web està permès, exclusivament amb finalitats personals o professionals. Es prohibeix expressament l’ús comercial, la distribució o exhibició pública, la transformació o descompilació seus continguts.. Martí Carrasco es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, configuració, textos, imatges o les condicions generals o particulars aplicables a la web, i podrà interrompre temporal o definitivament, segons el seu bon criteri, l’accés al web site , en qualsevol moment i sense previ avís.

Propietat Intel·lectual El contingut d’aquesta web, tal com text, imatges, codi o qualsevol altre material contingut o en relació amb la mateixa és propietat de Martí Carrasco . Queda prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta web, la seva reproducció, transmissió o magatzematge per qualsevol mitjà o qualsevol lloc, excepte els permesos en aquestes condicions generals o per la Llei. L’usuari pot visualitzar, imprimir o descarregar en el seu ordinador personal una còpia total o parcial dels continguts d’aquesta web únicament per al seu ús personal o professional, sempre que no tingui fins comercials i no modifiqui en manera o cap manera els materials, i mantingui intactes les marques registrades o qualsevol altra nota legal sobre drets de propietat intel·lectual. Es permet la creació d’enllaços (“links”) a aquesta web. Es prohibeixen expressament enllaços profunds a altres pàgines (deep link) el seu emmarcat (framming) així com qualsevol altre no autoritzat. En aquest sentit aquelles persones que desitgin establir un ‘link’ o enllaç entre la seva pàgina web i aquest web site hauran de recaptar l’autorització expressa i per escrit de Martí Carrasco sense que això impliqui una relació entre Martí Carrasco i el titular de la pàgina en la qual s’estableixi el ‘link’, ni l’aprovació o acceptació per part de Martí Carrasco. dels seus continguts o serveis. No està permesa la incorporació, ni encara parcial, del contingut d’aquesta web a qualsevol altre treball, web o contingut, ni en paper ni en format electrònic. Concreta, però no exclusivament, cap part dels continguts de la web poden ser copiats o distribuïts de cap forma per a ús comercial.

Garantia Els visitants usen aquesta web sota la seva responsabilitat. La web se serveix “tal qual – as is , sense cap altra garantia o requisit a favor de l’usuari, exprés o implícit. Martí Carrasco rebutja atorgar, per tant, qualsevol garantia respecte a aquest lloc web, ni a cap tercer amb el qual pogués enllaçar, incloent-hi qualsevol informació, material o un altre contingut, ni exprés ni implícit. Sense que de cap manera pugui ser considera a manera exclusiva, Martí Carrasco rebutja atorgar a l’usuari qualsevol garantia per mal funcionament del navegador, virus, inadequació del sistema operatiu, o qualsevol altra causa que pogués haver causat algun mal a l’usuari. Aquesta web pot contenir enllaços a altres llocs web. Cap garantia empara a l’usuari respecte a aquests enllaços. En cap cas podrà ser responsable Martí Carrasco de serveis o webs de tercers.

Responsabilitat Martí Carrasco no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que poguessin derivar-se de l’accés o ús per part dels usuaris, ni es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir, ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest.

Jurisdicció i Competència Les presents condicions es regeixen pel dret espanyol. Qualsevol controvèrsia o reclamació procedent o relacionada amb aquestes condicions d’ús serà regida per la Llei espanyola, sent els jutjats i tribunals de Barcelona, o, a elecció de l’Empresa, l’arbitri mitjançant les normes de ARBITEC els únics competents per a conèixer la matèria.

Fem servir cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica. Fent clic a ACCEPTAR consent l'ús de les galetes. Podeu revocar el consentiment en qualsevol moment. Podeu ampliar informació o canviar la configuració des del botó COOKIES SETTINGS. / We use our own and third-party cookies for analytical purposes. By clicking ACCEPT you consent to the use of cookies. You can revoke consent at any time. You can expand information or change the settings from the COOKIES SETTINGS. View more
Cookies settings
Accepta/Accept
Rebutja/Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Política de privacitat

RESPONSABLE

1. Identitat: Martí Carrasco de Casacuberta
DNI: 21771752K
Dir. Consell de Cent 450 2n 1a A
Ciutat: BARCELONA
CP: 08013
Telèfon: 673145219
E-mail:
Dades de contacte del delegat en protecció de dades: No es disposa de Delegat

FINALITATS
2. Descripció ampliada de la finalitat/és del tractament: Tractarem les seves dades per a la gestió informativa.

CONSERVACIÓ
3. Terminis o criteris de conservació de les dades: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació amb l'entitat i no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat, seran conservats conforme als terminis legals establerts.

DECISIONS
4. Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada: L'entitat NO prendrà decisions automatitzades, perfils o lògica aplicada a les seves dades.

DESTINATARIS
5. Durant el període de durada del tractament, l'entitat no realitzarà cap cessió de les seves dades.

 

DRETS
L'interessat pot exercir els següents drets:
Dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals.
Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
Dret a oposar-se al tractament.
Dret a retirar el consentiment prestat.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en l'Entitat estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, l'entitat, deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a això podrà emprar els formularis habilitats o escriure un mail a En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es. En compliment del previngut en l'article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa en la següent adreça de correu electrònic de l'entitat, indicant en l'assumpte «No enviar correus».

 

PROCEDÈNCIA DE LES DADES
Les dades personals que tractem procedeixen directament de vostè: El propi interessat o el seu representant legal. Les categories de dades que es tracten són:
Caràcter Identificatiu
Característiques Personals
Acadèmics i Professionals
Detalls d'Ocupació
No es tracten dades especialment protegides.

Save settings
Cookies settings