Privacy policy

RESPONSIBLE

Identity: Martí Carrasco de Casacuberta
DNI: 21771752K
Address: Consell cent 450 2º 1ª A
City: Barcelona
Postal code: 08013
Telephone: 673145219
E-Mail:
Contact details of the data protection delegate: No Delegate available

PURPOSES
2. Extended description of the purpose(s) of the processing: We will process your data for information management purposes.

CONSERVATION
3. Periods or criteria for the conservation of the data: The personal data provided will be kept for as long as the relationship with the entity is maintained and their deletion is not requested by the interested party, they will be kept in accordance with the established legal periods.

DECISIONS
4. Automated decisions, profiles and applied logic: The entity will NOT make automated decisions, profiles or logic applied to your data.

ADDRESSEES
5. For the duration of the processing, the entity will not make any transfer of your data.

 

RIGHTS

The data subject may exercise the following rights:
Right to request access to his/her personal data.
The right to request its rectification or deletion.
The right to request the limitation of their processing.
The right to object to the processing.
The right to withdraw the consent given.
Right to withdraw the consent given.

Any person has the right to obtain confirmation as to whether or not the Entity is processing personal data concerning them. Interested parties have the right to access their personal data, as well as to request the rectification of inaccurate data or, where appropriate, to request its deletion when, among other reasons, the data is no longer necessary for the purposes for which it was collected.

In certain circumstances, data subjects may request the limitation of the processing of their data, in which case we will only keep it for the exercise or defence of claims. In certain circumstances and for reasons related to their particular situation, data subjects may object to the processing of their data. In this case, the entity will stop processing the data, except for compelling legitimate reasons, or the exercise or defence of possible claims.

If you have given your consent for a specific purpose, you have the right to withdraw the consent given at any time, without affecting the lawfulness of the processing based on the consent prior to its withdrawal.

To do so, you may use the forms provided or write an e-mail to .

In the event that you feel that your rights concerning the protection of your personal data have been violated, especially when you have not obtained satisfaction in the exercise of your rights, you may lodge a complaint with the competent Data Protection Supervisory Authority via its website: www.agpd.es. In compliance with the provisions of article 21 of Law 34/2002 on information society services and electronic commerce, if you do not wish to receive further information about our services, you can unsubscribe at the following e-mail address of the entity, indicating “Do not send mail” in the subject line.

 

ORIGIN OF THE DATA

The personal data we process comes directly from you: The data subject himself/herself or his/her legal representative.

The categories of data processed are:
Identity dataPersonal Characteristics
Academic and Professional
Employment Details
No specially protected data is processed.

Fem servir cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica. Fent clic a ACCEPTAR consent l'ús de les galetes. Podeu revocar el consentiment en qualsevol moment. Podeu ampliar informació o canviar la configuració des del botó COOKIES SETTINGS. / We use our own and third-party cookies for analytical purposes. By clicking ACCEPT you consent to the use of cookies. You can revoke consent at any time. You can expand information or change the settings from the COOKIES SETTINGS. View more
Cookies settings
Accepta/Accept
Rebutja/Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Política de privacitat

RESPONSABLE

1. Identitat: Martí Carrasco de Casacuberta
DNI: 21771752K
Dir. Consell de Cent 450 2n 1a A
Ciutat: BARCELONA
CP: 08013
Telèfon: 673145219
E-mail:
Dades de contacte del delegat en protecció de dades: No es disposa de Delegat

FINALITATS
2. Descripció ampliada de la finalitat/és del tractament: Tractarem les seves dades per a la gestió informativa.

CONSERVACIÓ
3. Terminis o criteris de conservació de les dades: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació amb l'entitat i no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat, seran conservats conforme als terminis legals establerts.

DECISIONS
4. Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada: L'entitat NO prendrà decisions automatitzades, perfils o lògica aplicada a les seves dades.

DESTINATARIS
5. Durant el període de durada del tractament, l'entitat no realitzarà cap cessió de les seves dades.

 

DRETS
L'interessat pot exercir els següents drets:
Dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals.
Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
Dret a oposar-se al tractament.
Dret a retirar el consentiment prestat.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en l'Entitat estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, l'entitat, deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a això podrà emprar els formularis habilitats o escriure un mail a En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es. En compliment del previngut en l'article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa en la següent adreça de correu electrònic de l'entitat, indicant en l'assumpte «No enviar correus».

 

PROCEDÈNCIA DE LES DADES
Les dades personals que tractem procedeixen directament de vostè: El propi interessat o el seu representant legal. Les categories de dades que es tracten són:
Caràcter Identificatiu
Característiques Personals
Acadèmics i Professionals
Detalls d'Ocupació
No es tracten dades especialment protegides.

Save settings
Cookies settings